+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Opłata reklamowa – definicja i stawki opłaty lokalnej

Czym jest opłata reklamowa? Jaki akt prawny ją reguluje?

Opłata reklamowa to dodatkowa danina, którą może wprowadzić w drodze uchwały Rada Gminy. Opłata ta jest regulowana przez Ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i dotyczy umieszczonych urządzeń lub tablic reklamowych. Warunkiem poboru daniny jest obowiązywanie na danym obszarze warunków i zasad dla tychże tablic i urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury czy ogrodzeń.

program do faktur 2022

Kto zobowiązany jest do uiszczenia opłaty reklamowej (zakres podmiotowy)?

Do uiszczenia opłaty reklamowej zgodnie z Ustawą zobowiązuje się:

  • właścicieli nieruchomości bądź obiektów budowlanych (bez gruntowych nieruchomości, które zostały oddane w wieczyste użytkowanie),
  • posiadaczy samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
  • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  • posiadaczy obiektów budowlanych lub nieruchomości bądź ich części, które są własnością Skarbu Państwa lub JST (jednostki samorządu terytorialnego), gdy posiadanie to jest skutkiem zawartej umowy z właścicielem lub Agencją Nieruchomości Rolnych bądź innego tytułu prawnego. W przypadku braku tytułu prawnego, gdy na obiektach lub nieruchomościach budowlanych są urządzenia bądź tablice reklamowe niezależnie od tego czy eksponowana jest na nich reklama.

W przypadku współwłasności lub pozostania w posiadaniu dwóch lub więcej osób wszyscy współposiadacze czy współwłaściciele zobowiązani są solidarnie do uiszczenia opłaty. 

Czy można nie płacić opłaty reklamowej?

Opłata reklamowa nie zawsze będzie konieczna do uiszczenia pomimo uchwały Rady Gminy. Przesłankami, dla których taki obowiązek nie występuje jest chociażby brak widoczności ich z przestrzeni, które są dostępne publicznie czy wypełnienie obowiązku nałożonego prawem. Zwolnienie z opłaty reklamowej wystąpi również w przypadku, gdy jest ona szyldem zgodnym z przyjętymi zasadami i warunkami sytuowania urządzeń czy tablic reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury.

Opłata reklamowa nie dotyczy także reklam, którym wyłącznym zadaniem jest upowszechnianie informacji, które:

  • w sposób trwały upamiętniają wydarzenia, osoby czy instytucje,
  • mają charakter religijny, są związane z działalnością związków wyznaniowych lub kościołów, gdy urządzenie reklamowe bądź tablica znajduje się na terenach użytkownych jako miejsca działalności religijnej, kultu lub cmentarze.

Ustawa ochrania podatników przed podwójnym opodatkowaniem, gdyż w przypadku zapłacenie podatku od nieruchomości od urządzenia reklamowego bądź tablicy reklamowej wniesioną kwotę zalicza się na poczet opłaty reklamowej, która jest należną od tej tablicy lub urządzenia.

Ile wynosi opłata reklamowa – stawka opłaty

O wysokości wnoszonej opłaty reklamowej mówi art. 17b wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim opłata reklamowa składa się z dwóch części – stałej oraz zmiennej. Pierwsza z nich występuje w wysokości zryczałtowanej niezależnej od pola powierzchni urządzenia reklamowego lub tablicy reklamowej, która służy ekspozycji reklamy i wynosi maksymalnie 2,7 zł dziennie za dany obiekt. Część zmienna związana jest z wielkością tego pola powierzchni i wynosi 0,24 zł dziennie za każdy metr kwadratowy. 

Wysokość pobieranej opłaty reklamowej ustala Rada Gminy z uwzględnieniem maksymalnych stawek. 

Jeżeli nie można wyznaczyć pola powierzchni opłatę wylicza się biorąc pod uwagę pole powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na danym urządzeniu reklamowym.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 19.03.2021

opłata reklamowa