Opłata prolongacyjna

Przedsiębiorcy są zobowiązani do regulowania wszelkich ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Zapłata podatku i powstałych zaległości podatkowych czy to odsetek za zwłokę może zostać odroczona w terminie lub rozłożona na raty na mocy decyzji wydawanej przez organ podatkowy. Towarzyszącym zagadnieniem, które warto znać jest opłata prolongacyjna.

Co to jest opłata prolongacyjna?

Rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego bądź odroczenie go w terminie jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy szczególnie wtedy, gdy boryka się z przejściowymi problemami związanymi z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Tymczasowe problemy finansowe mogą doprowadzić do sytuacji, w której uregulowanie podatku w terminie będzie nie możliwe. Organ podatkowy może zgodzić się na odroczenia zobowiązania w czasie bądź rozłożenie go na raty. Gdy zapadnie taka decyzja, wówczas przedsiębiorca musi się liczyć z tym że oprócz zobowiązania podatkowego będzie musiał uiścić tzw. opłatę prolongacyjną.

Czym jest opłata prolongacyjna? To kwota konieczna do zapłaty przez podatnika w zamian za odsetki za zwłokę, które nalicza się od nieuregulowanych zaległości podatkowych. Opłata ta nie jest pobiera w momencie gdy występuje stan klęski żywiołowej lub ma miejsce wypadek losowy. 

Jeżeli urząd skarbowy zgodzi się na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie go na raty, wówczas podpisuje się stosowną umowę, która precyzyjnie wskazuje warunki porozumienia oraz termin, do którego podatnik zobowiązany jest uiścić wszelkie opłaty. 

Opłata prolongacyjna jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu w przeciwieństwie do odsetek za zwłokę, które takim kosztem nie są.

Jaka jest wysokość opłaty prolongacyjnej? 

Stawka opłaty prolongacyjnej zgodnie z Art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej równa się obniżonej stawce odsetek za zawłokę. Wysokość opłaty prolongacyjnej wylicza się ze wzoru:

OP=(K*L*S)/365

gdzie:

OP – wysokość opłaty prolongacyjnej

K – wysokość odroczonego bądź rozłożonego na raty podatku lub zaległości podatkowej

L – liczba dni, których prolongata dotyczy

S – stawka prolongaty

Wynik zaokrąglany jest do pełnych złotych w taki sposób, że w przypadku otrzymanie np. kwoty 247,49 zł zaokrąglenie jest w dół, czyli do kwoty 247 zł (pomija się końcówkę) natomiast gdyby 247,50 zł wówczas w górę do pełnych złotych 248 zł.

Kiedy nalicza się opłatę prolongacyjną?

Opłata ta jest naliczana od dnia, który następuję od tego, w którym był:

  • złożony wniosek (dla zobowiązania, które jest przeterminowane).
  • termin płatności (dla zobowiązania, które nie jest przeterminowane).

aż do terminu danej raty podatkowej lub odroczonej spłaty.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 19.03.2020

Opłata prolongacyjna