Metody wyceny przedsiębiorstw

Wiedza na temat wartości własnego przedsiębiorstwa może być wykorzystana na różne sposoby. Najczęściej używa się jej wtedy, gdy firma ma zmienić właściciela. Dzięki tym danym można ustalić realną cenę podmiotu. Dostępne są różne metody wyceny przedsiębiorstw. Zastosowanie konkretnej z nich zależy między innymi od wielkości danej działalności oraz innych czynników, które określają przedsiębiorstwo.

program do faktur 2023

Jakie są metody wyceny przedsiębiorstw?

Podczas dokonywania wyceny wartości przedsiębiorstwa, stosuje się najczęściej jedną z trzech metod:

 • majątkową;
 • dochodową;
 • porównawczą.

Dobór właściwej metody zależy od specyfiki danej działalności oraz od tego, jakie konkretnie chcemy w ten sposób uzyskać dane.

Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa

Zastosowanie tego sposobu wynika z założenia, że firma stanowi część majątku właściciela. Aby poznać jej wartość, wystarczy więc odjąć od niego sumę zobowiązań, a pozostała kwota oznaczać będzie wysokość majątku. Metodę tę wykorzystuje się najczęściej w przypadku małych podmiotów. Ocenie podlegają aktywa oraz pasywa obce firmy.

W ramach metody majątkowej wyróżniamy następujące rodzaje wycen:

 • księgowa — ocenie podlega tu księgowa wartość przedsiębiorstwa, to najprostsza i zarazem najtańsza metoda wyceny;
 • wartości likwidacyjnej — zgodnie z tą metodą wycenia się przedsiębiorstwo w oparciu o wartość likwidacyjną, która jest zwykle niższa niż księgowa. Od wysokości aktywów odejmuje się pasywa obce;
 • skorygowanych aktywów netto — opiera się ona na skorygowanej wartości netto, najczęściej sprowadza się w niej aktywa księgowe netto do wartości rynkowej;
 • wartości odtworzeniowej — oblicza ona wartość na podstawie wyliczenia ilości środków potrzebnych do odtworzenia przedsiębiorstwa.

Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa jest jedną z najprostszych i najbardziej przystępnych. Ma jednak pewną wadę. Opiera się jedynie na danych historycznych, nie uwzględniając przyszłych wartości.

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa

Współcześnie stosuje się ją najczęściej, ponieważ sposób ten uważa się za najbardziej profesjonalny i pokazujący realną wartość przedsiębiorstwa. Metoda ta opiera się na założeniu, że wartość firmy wynika z jej zdolności do generowania przyszłych zysków. Podstawę takiej wyceny stanowią najczęściej:

 • zysk netto;
 • dywidendy;
 • wolne przepływy pieniężne;
 • nadwyżka finansowa (czyli suma zysku netto i amortyzacji).

W ramach metody dochodowej wyceny przedsiębiorstw można zastosować różne podstawy. Należą do nich zdyskontowane przepływy pieniężne DCF, zdyskontowane zyski lub zdyskontowane dywidendy.

Specjaliści zajmujący się wyceną przedsiębiorstw, najchętniej stosują metodę dochodową opartą na analizie wolnych przepływów pieniężnych. Bardzo ważne przy tym jest, aby prawidłowo ocenić wysokość przyszłych dochodów. Należy przy tym pamiętać, że zbyt duża będzie skutkować przeszacowaniem. Zbyt mała z kolei sprawi, że przedsiębiorstwo uzyska niższą wartość. W tej metodzie trzeba ponadto obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu kapitału.

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw

Opiera się ona na porównaniu danego przedsiębiorstwa z innym, o podobnym profilu oraz wielkości. Bardzo ważne jest przy tym, aby poszczególne wartości były dla obu firm podobne. Oznacza to, że muszą spełniać te same kryteria:

 • muszą działać w tej samej branży;
 • muszą posiadać podobną wysokość sprzedaży;
 • musi je cechować podobna rentowność;
 • powinny działać w podobnym sektorze i być porównywalnej wielkości;
 • powinny być na tym samym etapie rozwoju.

W przypadku znalezienia odpowiednika do oszacowania wartości przedsiębiorstwa należy jeszcze określić wzorcowy wskaźnik. Wówczas należy przemnożyć wybrane dane przez wartości tych wskaźników.

Metodę porównawczą stosuje się najczęściej dla dużych podmiotów, ponieważ w ich przypadku łatwiej znaleźć właściwy odpowiednik. Dla mniejszych przedsiębiorstw jest to znacznie bardziej skomplikowane zadanie, a przy tym zwykle trudniej uzyskać wszystkie wymagane dane.

Wybór metody wyceny zależy w dużej mierze od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Często stosuje się różne metody jednocześnie, aby uzyskać pełniejszy obraz oraz dopasować sposoby działania do konkretnego przypadku.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.10.2020

metody wyceny przedsiębiorstw