Marża a narzut

Z pojęciami marży i narzutu przedsiębiorcy spotykają się w różnych sytuacjach. Poszczególne terminy mogą pojawić się zarówno podczas przeprowadzania transakcji z kontrahentami w prowadzonej firmie, jak i podczas rozmów z innymi handlowcami. Pomiędzy pojęciami marży i narzutu często stawiany jest znak równości, jednak pamiętać należy że terminologie marża a narzut nie są tożsame. Stosowanie ich zamiennie może wprowadzić drugą osobę w błąd, dlatego warto znać podstawowe wzory i charakterystyki tych terminów.

Co to jest marża?

Marża to nic innego jak wyrażony w procentach stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży. Jednostkowa marża zysku to różnica ceną a kosztem dawnego towaru. Stosuje się więc następujące wzory:

 • Marża kwotowa (zł) = cena sprzedaży (zł) – koszt zakupu (zł)
 • Marża procentowa (%) = (cena sprzedaży (zł) – koszt zakupu (zł)) / cena sprzedaży (zł) *100%

Jeżeli przedsiębiorca chce wiedzieć jaką część z jego przychodów ze sprzedaży stanowi zysk, wówczas oblicza marżę zysku (marżę na pokrycie kosztów stałych). Zysk (zł) = marża (%) * cena sprzedaży (zł)

Faktyczny zysk netto przedsiębiorca otrzyma odejmując od kwoty marży zysku poniesione koszty stałe. 

Przykład

Przedsiębiorca kupuję produkt X za 100 zł netto i sprzedaje go za 150 zł netto. W tym przypadku:

 • marża kwotowa wyniesie: 50 zł netto,
 • marża procentowa: (50 zł netto / 150 zł netto) * 100% = 33,33 %

Marża to bardzo ważny parametr. Pozwala ona bowiem na lepsze zarządzanie firmą. Dzięki niej firma ma możliwość oceny swojego zysku przy różnych rozmiarach sprzedaży.

Czym jest narzut?

Narzut to kwota, która zwiększa koszt zakupu towaru w celu ustalenia ceny sprzedaży. Wzory:

 • Narzut kwotowy (zł) = cena sprzedaży (zł) – koszt zakupu (zł)
 • Narzut procentowy (%) = (cena sprzedaży (zł) – koszt zakupu (zł)) / koszt zakupu (zł) *100%

Przedsiębiorca wykorzystuje narzut do ustalenia ceny sprzedaży towaru.

Przykład

Posłużmy się wcześniejszym przykładem. Przedsiębiorca kupuję produkt X za 100 zł netto i sprzedaje go za 150 zł netto. Wtedy:

 • narzut kwotowy wyniesie 50 zł netto,
 • narzut procentowy będzie równy: (50 zł netto / 100 zł netto)*100 % = 50%

Marża a narzut – podobieństwa i różnice

Jak pokazuje powyższy przykład marża i narzut są sobie równe jeżeli liczymy wartości kwotowe. W obu przypadkach mówiąc o marży kwotowej i narzucie kwotowym wskazujemy różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem zakupu towaru. Gdy jednak chcemy przedstawić marżę i narzut w procentach to wówczas pojawią się inne wartości. Różnice wynikają z obliczeń matematycznych i różnych wzorów. Marża odnosi się bowiem do cen sprzedaży towarów, natomiast narzut do kwot ich zakupu. W przedstawionym przykładzie narzut procentowy (50%) jest wyższy niż marża procentowa (33,33%). Wskaźniki te będą się różnić w zależności od rodzaju sprzedawanych towarów. Niższe marże z pewnością można zaobserwować podczas sprzedaży produktów spożywczych czy środków chemicznych. Wyższe marże wystąpią dla produktów luksusowych: perfum, samochodów itp. 

Dlaczego tak ważne jest nie mylenie pojęć marży i narzutu?

Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo posługują się pojęciami marży i narzutu są w stanie poprawnie interpretować wyniki finansowe swojej firmy i właściwie reagować na zmiany. Ponad to nie dochodzi do niepotrzebnych nieporozumień z kontrahentami. Umiejętność właściwego wyliczenia marży i narzutu przydaje się szczególnie podczas negocjacji cen z kontrahentami. 

Przykład

Kontrahent oczekuje od przedsiębiorcy, że zysk ze sprzedaży produktów wyniesie 25%. Warto wówczas doprecyzować czy mowa jest o narzucie procentowym czy marży procentowej. Jeżeli kontrahent oczekuje 25% narzutu przy cenie sprzedaży 100 zł wówczas koszt zakupu powinien wynieść 80zł. W przypadku marży 25% koszt wyniesie 75 zł.

Obliczenia dla kosztu zakupu (KZ) i marży 25%

25% = [(100 zł – KZ) / 100zł] *100%

25 = (10000 zł – 100 KZ) / 100zł 

2500 zł = 10000 zł – 100 KZ 

100 KZ = 10000 zł – 2500 zł

100 KZ = 7500 zł

KZ = 75 zł.

Marża a narzut – o czym warto pamiętać?

 1. Marża procentowana to stosunek zysku do ceny sprzedaży, natomiast narzut to stosunek zysku do kosztu zakupu.
 2. Dodatnia marża procentowa będzie zawsze niższa od procentowego narzutu.
 3. Marża procentowa nigdy nie przekroczy 100 %, gdyż jest to matematycznie niemożliwe, natomiast narzut może. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.01.2020

Marża a narzut