Książka kontroli przedsiębiorcy

Książka kontroli przedsiębiorcy w ustawie

Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcy są zobligowania do prowadzenia tzw. książki kontroli przedsiębiorcy. Oprócz książki przedsiębiorca prowadzi i przechowuje wszelkie upoważnienia i protokoły z kontroli w siedzibie swojej firmy.

Co zawiera książka kontroli?

Zbiór dokumentów zwany książką kontroli w formie papierowej bądź elektronicznej musi zawierać następujące wpisy:

  • oznaczenie upoważnienia do kontroli,
  • oznaczenie organu kontroli,
  • zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli,
  • daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

W zależności od formy prowadzonej książki kontroli wisy dokonywane są przez odpowiednie osoby upoważnione:

  • jeżeli książka jest prowadzona w formie papierowej wówczas wpisów dokonuje sam kontrolujący,
  • w sytuacji prowadzenia książki kontroli przedsiębiorców w formie elektronicznej wpisy prowadzone są przez przedsiębiorcę. Istnieje domniemanie, że wpisy przedsiębiorcy w książce kontroli elektronicznej znajdują potwierdzenie w przechowywanych przez niego dokumentach.

Wszczęcie kontroli w przedsiębiorstwie

Kontrola w przedsiębiorstwie, to moment, który przeważnie nie kojarzy się najlepiej. Jednak prawidłowo prowadzona książka kontroli będąca przedmiotem kontroli nie powinna wywoływać obaw u przedsiębiorcy. W sytuacji wszczęcia kontroli ustawa zobowiązuje przedsiębiorcę do niezwłocznego okazania książki kontroli. Okazanie książki prowadzonej w formie elektronicznej następuje poprzez udostępnienie sytemu informatycznego, który pozwala na zapoznanie się z prowadzoną książką bądź przedstawienie wydruków z systemu z poświadczeniem przedsiębiorcy zgodności z wpisem.

Jeżeli książka kontroli podlega kontroli przez inny organ wówczas przedsiębiorca zobligowany jest do jej okazania w siedzibie organu kontroli w terminie nieprzekraczających 3 dni roboczych od zwrotu przez organ kontrolujący.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Książka kontroli przedsiębiorcy