Kontrola krzyżowa

Przedsiębiorcy starają się prowadzić działalność w zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zawierane między firmą i jej kontrahentami transakcje powinny znajdować swoje unormowanie w funkcjonujących przepisach. Niestety nie zawsze tak jest. Jednym z podstawowych elementów pozwalających na weryfikację przedsiębiorcy w zakresie wywiązywania się z obowiązków prawnych jest chociażby tzw. kontrola krzyżowa.

Co to jest kontrola krzyżowa?

Kontrola krzyżowa to przeprowadzanie czynności, w ramach których organ podatkowy kontroluje przedsiębiorcę oraz jego kontrahentów równocześnie. Takie działanie jest często następstwem przeprowadzonej wcześniej postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej. Podczas czynności kontrolnych w ramach kontroli krzyżowej organ podatkowy ma prawo zażądać wszelkich dokumentów oraz informacji dotyczących wzajemnych transakcji. 

Jak wygląda kontrola krzyżowa?

Kontrola krzyżowa ma na celu wykrycie wszelkich nadużyć gospodarczych. Podczas kontroli organy podatkowe porównują czy wartości i informacje wykazane w dokumentacji u przedsiębiorcy mają odwzorowanie w dokumentach u jego kontrahentów. Sprawdzana jest prawidłowość i rzetelność występującej dokumentacji. Oprócz fizycznych dokumentów organ podatkowy może zażądać dowódo ksiegowych w postaci elektronicznej.

O przeprowadzeniu kontroli przedsiębiorca dowiaduje się z otrzymanego wezwanie, w którym powinny znaleźć się informacje co właściciel danego biznesu ma przedstawić, jakie rodzaju dokumenty przygotować oraz w jaki sposób udostępnić.

Organ kontrolujący nie zawsze jest ten sam np. jeżeli nasz kontrahent prowadzi działalność w odległej miejscowości, wówczas organem kontrolującym może być organ właściwy dla jego miejscowości.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

Kontrola krzyżowa może wykazać obecność fikcyjnych dowodów zakupów czy sprzedaży, złe zastosowanie stawki VAT (w nieprawidłowej wysokości) czy np. zatajenie części transakcji firmowych, które zostały przeprowadzone. 

Uprawnienia kontrolujących

Jeszcze w 2018 roku kontroli podlegała dokumentacja oraz wszelkie uzyskane informacje od kontrahentów podatnika, którzy bezpośrednio bądź pośrednio uczestniczyli w określonej dostawie towarów lub usług. Od 02.01.2019 roku w Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej rozszerzono prawa kontrujących. Od tej pory kontrolujący mogą przeprowadzać czynności kontrolne również u kontrahentów kontrolowanego przedsiębiorcy, którzy nie byli w sposób bezpośredni czy też pośredni związani z daną transakcją. Kontrola krzyżowa objęła więc cały łańcuch dostaw, a po zmianach dokładnie:

  • przewoźników drogowych, którzy dokonują przewozu towarów na rzecz kontrolowanego bądź nabywców i dostawców, którzy biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w dostawie tego samego towaru,
  • działających w imieniu dostawców i nabywców bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w dostawie towarów, podmiotów którzy biorą udział w przeładunku, przepakowywaniu czy magazynowaniu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.05.2020

kontrola krzyżowa