Działalność nierejestrowana – co to jest?

Uregulowanie działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest specyficznym rodzajem prowadzenia własnego biznesu. Taka forma prowadzonej działalności powstała wraz z wejściem z życiem przepisów z tzw. konstytucji biznesu. Miało to miejsce 30.04.2018. Celem stworzenia tego rodzaju instytucji było przede wszystkim wsparcie początkujących przedsiębiorców trudniących się drobnymi biznesami typu: pieczenie ciast czy korepetycje.

Warunki związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej

Warunki potrzebne do prowadzenia działalności nierejestrowanej, zwanej również działalnością nierejestrową czy na próbę określa art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców. Przepis ten głosi m.in., że:

  • przedsiębiorca chcący prowadzić tego rodzaju działalność (nierejestrowaną) w ciągu ostatnich 60 miesięcy poprzedzających tę działalność nie może wykonywać żadnej działalności gospodarczej,
  • przychód należny z prowadzonej działalności nierejestrowanej nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota zostanie przekroczona, wówczas w dniu przekroczenia działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą. Od tego dnia przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 7 dni wniosku o wpis do CEIDG. Przez przychód należny przedsiębiorca powinien rozumieć wszelkie kwoty należny, nawet jeżeli nie zostałby jeszcze otrzymane, wyłączając udzielone bonifikaty, skonta i wartość zwróconych towarów,
  • działalność nierejestrowana nie ma miejsca w przypadku spółki cywilnej.

Działalność nierejestrowana a ZUS i podatki

Osoba trudniąca się pracą o charakterze działalności nierejestrowanej nie odprowadza żadnych składek do ZUS. Fakt ten potwierdza brak składanych deklaracji ZUS oraz brak rejestracji do ubezpieczeń.

Działalność nierejestrowana wiąże się z brakiem numeru NIP, REGON, firmowego kona bankowego czy koniecznością prowadzenia księgowości, jednak podatki musza być opłacane. Opodatkowanie uzyskanych dochodów jest inne jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik nie dokonuje bowiem comiesięcznego czy kwartalnych zapłat zaliczek na podatek dochodowy. Uzyskany przychód wykazywany jest w rozliczeniu rocznym poprzez PIT-36 (pozycja „inne źródła”). Podatek obliczany jest w oparciu o dochód i skalę podatkową 18 % lub 32%. Wystąpią tutaj również koszty uzyskania przychodów potwierdzone przez np. zakupione materiały czy wykonane usługi.

Jeżeli przedsiębiorca zobligowany jest do zarejestrowania się jak podatnik VAT (z uwagi np. na charakter świadczonych usług czy sprzedawanych towarów, jeżeli nie są one objęte wyłączeniem z opodatkowania zgodnie z ustawą) wówczas musi wystąpić o nadanie numeru NIP przed dokonaniem pierwszej czynności, która zostanie opodatkowana podatkiem VAT. Przedsiębiorca w tym przypadku będzie czynnym podatnikiem VAT. Pomimo wykonywania działalności nierejestrowanej będzie zmuszony prowadzić rejestry VAT sprzedaży i zakupów oraz składać stosowne deklaracje VAT. Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną i jest zwolniona z VAT powinna prowadzić uproszczony rejestr VAT chociażby w celach kontrolnych nieprzekroczenia limitu osiąganych przychodów.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 02.08.2019

Działalność nierejestrowana