Derywaty – definicja, klasyfikacja, zalety i wady

Przedsiębiorcy inwestują w różne dobra. Mogą być nimi nieruchomości, sztuka, instrumenty finansowe będące prawami majątkowymi, typu papiery wartościowe czy pochodne jak derywaty. Co to są derywaty? Jak się je klasyfikuje? Zalety i wady derywatów. Poniżej szczegóły.

Czym są derywaty – definicja oraz funkcje?

Derywaty to instrumenty pochodne, które nie są papierami wartościowymi, a ich wartość uzależniona jest od instrumentów bazowych: indeksu giełdowego bądź innych czynników.

program do faktur 2023

Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje czy wysokość stopy procentowej. Instrumentami takimi są również waluty czy paliwa: ropa naftowa, benzyna. Nie wszystkie jednak instrumenty bazowe mają charakter finansowych. Przykładem innego rodzaju instrumentu, który ma wpływ na derywaty mogą być np. parametry pogodowe.

W przypadku derywatów nabywca zobowiązuje się do zakupu danego składnika aktywów po określonej cenie w ustalonym terminie.

Derywaty odgrywają ważną rolę dla inwestora. Kluczowa jest funkcja ubezpieczeniowa, gdyż instrumenty pochodne zabezpieczają przed wzrostem bądź spadkiem wartości instrumentów bazowych. Ponad to derywaty pełnią funkcję spekulacyjno-dochodową. Możliwa jest bowiem spekulacja, osiąganie zysku ze sprzedaży a także kupna instrumentów pochodnych na skutek zmiany wartości (różnic cenowych). Derywaty kupowane są wcześniej i odnoszą się do przyszłej daty i ceny. Dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej inwestor może osiągnąć znaczący efekt finansowy (zysk bądź stratę).

Zalety i wady derywatów

Poniżej przedstawiamy istotne zalety i wady instrumentów pochodnych jakimi są derywaty.

derywaty wady i zalety

Jak klasyfikuje się derywaty?

Derywaty można klasyfikować w różny sposób. Przyjmując podział ze względu na relacje między stronami kontraktu rozróżnia się instrumenty symetryczne i niesymetryczne. Pierwsze z nich to kontrakty terminowe i kontrakty SWAP (każda ze stron przyjmuje zobowiązania). W instrumentach niesymetrycznych jedna ze stron przyjmuje zobowiązania (druga nabywa prawo), stąd ich nazwa. Przykładem tego rodzaju instrumentów są opcje. Rozróżnia się również podział ze względu na miejsce obrotu (derywaty giełdowe i pozagiełdowe).

Dobrze znanymi derywatami są opcje (kupna bądź sprzedaży), kontrakty SWAP (futures, forward) czy kontrakty terminowe (procentowe, walutowe, instrumenty hybrydowe). Mniej popularne są warranty czy kredytowe instrumenty pochodne (CDS).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.04.2022

derywaty