Analiza SWOT – charakterystyka

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to technika, która pozwala przeprowadzić podstawową analizę działalności przedsiębiorstwa (danego projektu czy przedsięwzięcia) z uwzględnieniem czynników, które mają największy wpływ na firmę. SWOT to wskazanie silnych (strengths) oraz słabych (weaknesses) stron danej firmy (projektu, przedsięwzięcia), na które ma ona wpływ a także rozpoznanie szans (opportunities) i zagrożeń (threats), czyli tych czynników na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

program do faktur 2023

Analiza SWOT może być stosowana zarówno przez firmy, które planują swoją działalność oraz tych, które funkcjonują już na rynku. Analiza SWOT to zestawienia, które pozwala uzyskać odpowiedzi na ważne pytania, takie jak np. co można zrobić aby firma generowała większy przychody? Co pozwoli na rozwój firmy? Dlaczego klienci wybierają bądź nie dany produkt czy usługę? Pytań może być wiele, analiza SWOT umożliwia znaleźć odpowiedzi. Analiza SWOT pozwala spojrzeć na firmę i przeprowadzane działania nieco z innej perspektywy.

Analiza SWOT ma formę tabeli składającej się z dwóch kolumn i wierszy. Górny wiersz ukazuje czynniki, które są zależne od firmy, natomiast dolny te, które nie są. Kolumna pierwsza to czynniki pozytywne, lewa negatywne.

Co można zaliczyć do silnych i słabych stron firmy? Czym są szanse i zagrożenia?

Silnymi stronami firmy jest wszystko to, czym firma może się pochwalić np. jakość oferowanych produktów czy usług czy kwalifikacje zatrudnionych pracowników. W polu silnych stron firma zawiera wszystkie czynniki na które ma wpływ i są pozytywne. W kolumnie drugiej wiersza pierwszego znajdują się wszystkie słabe strony, czyli na co firma również ma wpływ, jednak są to czynniki negatywne. W polu tym można wpisać chociażby brak dostępu do nowoczesnych technologii. Szanse i zagrożenia to czynniki, na które firma nie ma wpływu. Poprzez szanse firma wskazuje czynniki zewnętrzne pozytywne. W przypadku zagrożeń będą to czynniki zewnętrzne negatywnie wpływające na firmę. W polu szans przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę np. na słabe strony konkurencji czy wpływ wydarzeń na rynku, które pozytywnie wpłyną na firmę. Zagrożeniem mogą być zachodzące zmiany prawne, utrata ważnych pracowników czy sezonowość. 

Znaczenie analizy SWOT

Przeprowadzenie analizy SWOT jest pomocne w podjęciu ważnych decyzji marketingowych i biznesowych. Przygotowanie tabeli może pozwolić dostrzec nowe kierunki rozwoju, które nie były dostrzegalne na pierwszy rzut oka. To dobra metoda do weryfikacji obecnych działań przeprowadzanych w firmie. Przy jej przygotowaniu należy pamiętać o zachowaniu obiektywizmu, spojrzeniu na wszystkie aspekty z dystansem. Właściwie przeprowadzona analiza SWOT umożliwia bowiem przygotowania odpowiedniej strategi dla firmy. Dużą zaleta analizy SWOT jest jej elastyczność. Firma, która chce skorzystać z tej techniki zarządzania firmą może w prosty sposób przygotować zestawienie ważnych czynnik niezależnie od specyfiki jej działalności. Pomimo zauważalnych plusów analizy SWOT dostrzec może również negatywne elementy. Analiza SWOT skupia się na przedstawieniu danych czynników bez rozpatrywania możliwych ich przyczyn. Tabela może zostać przygotowana subiektywnie. Brakuje w niej również wag, które pozwalałaby nadać właściwe znaczenie danemu czynnikowi. Analiza SWOT jest więc specyficzną techniką, która pozwala uporządkować informacje ważne np. dla realizacji danego projektu i jednocześnie skłonić firmę do dalszych przemyśleń i analiz.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.11.2021

analiza swot